Hvorfor Stavanger-Bergen?

Norge har mange fortrinn i bestrebelsene på å elektrifisere luftfarten. Vi har rikelig tilgang på ren energi, en krevende topografi som vanskeliggjør transport på bakken og favoriserer fly, og en stadig bedre infrastuktur for distribusjon av elektrisk kraft og lading.

At det på kortbanenettet vårt ligger godt til rette for elfly er åpenbart. Like åpenbart er det at ruten Stavanger-Bergen peker seg ut som svært gunstig for et framtidig elektrisk flytilbud. Den er tilnærmet ideell.

Flyruten binder sammen to av landets største storbyområder i Norge, mer enn en halv million passasjerer flyr mellom byene hvert år. Distansen er mindre enn 170 kilometer og dermed godt egnet for elektriske fly og flyplassene i Stavanger og Bergen vil være forberedt til å motta og lade elflyene når de kommer. Nærlingslivet i begge byene stiller seg bak og ønsker et flytilbud med reduserte utslipp.

I dag blir ruten operert av ulike selskaper, med en flytid på mellom 25 og 40 minutter. Med elfly vil flytiden kanskje øke med ti minutter, men kan kompenseres ved at man har kortere tid ved ombord- og avstigning som en følge av mindre fly. Den totale reisetiden er derfor sammenlignbar.

Mellom Stavanger og Bergen ligger også Haugesund og Stord lufthavner, og det er mulig å se for seg at disse kan inngå i et transportnettverk som binder Vestlandet enda tettere sammen på en miljøvennlig måte.

Vestlandet går foran med et godt eksempel i det grønne skifte. Elektrifisering av luftfarten er viktig for en regionen som har et ønske om å være et senter for utvikling av fornybar teknologi som bidrar til reduserte utslipp.

Nulluslippsflyginger mellom Stavanger og Bergen vil være en naturlig del av dette.