– Nok bærekraftig strøm kan bli en utfordring
Fagsejef Holger Schlaupitz i Naturvrnforbundet sier at elektrifisering av luftfarten vil gi miljøgevinster i forhold til støy og luftforurensning. Samtidig kan tilgangen på ren strøm bli en utfordring.
Kronikk

– Nok bærekraftig strøm kan bli en utfordring

Naturvernforbundet er, med sine 37.000 medlemmer og rundt 100 lokallag en tung aktør i norsk klima- og miljøpolitikk. Elflyportalen har spurt forbundets fagsjef Holger Schlaupitz hvordan han ser for seg at norsk elflyindustri vil utvikle seg de neste årene, og hva som må til for å stimulere utviklingen.
11.mai 2022 av Frode Berge

Schlaupitz mener at Norge har gode forutsetninger for å elektrifisere luftfarten, og at dette vil ha åpenbare miljøgevinster. Samtidig understreker han at konkurransen om den rene strømmen drar seg til, og at dette vil bli en utfordring også for luftfarten.

– Hvordan opplever du tempoet i teknologiutviklingen de siste årene, på dette området?

– Det skjer mye, men det er ikke alltid så lett å få godt overblikk over hva som nærmer seg å være en teknologi som kan tas i bruk, kontra hva som er på et så tidlig stadium at mye fortsatt er usikkert.

– Hvordan vil du beskrive Norge sine forutsetninger for å bli en ledende nasjon innen elektrifisering av luftfarten?

– Norge bør ha gode forutsetninger for å kunne elektrifisere deler av luftfarten. Vi har mange korte flyruter som flys med små fly, og det er nettopp for denne typen trafikk at elektrifisering kan være en realistisk mulighet. I tillegg omfattes deler av denne trafikken av ordningen med offentlige tilskudd, og da har det offentlige muligheter til å stille krav om blant annet utslippskutt.

Rammevilkår

– Luftfartsmyndighetene har satt som mål at luftfarten skal være utslippsfri innen 2050. Er dette realistisk?

– Elektrifisering av hele luftfarten innen 2050 gjennom batterielektriske løsninger er urealistisk. Andre og mer indirekte former for elektrifisering gjennom for eksempel hydrogen og syntetisk drivstoff er langt mer krevende, blant annet fordi det trengs så mye mer strøm. Og jo større omfang flytrafikken har, jo mer utfordrende blir det. Kampen om strømmen kommet til å hardne til, blant annet fordi det er utfordrende å skaffe nok strøm på en bærekraftig måte. Om biodrivstoff skal bidra til målet om utslippsfri luftfart, blir det enda mer komplisert. Utslippseffekten er mer usikker. Og kampen om de bærekraftige bioressursene kommer til å bli hardere, da disse trengs i mange sektorer, og det er slett ikke sikkert at det er mest smart å bruke dem opp i forbrenningsmotorer.

– Hva er de viktigste rammebetingelsene som må være på plass for å støtte opp under utviklingen av lav- og nullutslippsløsninger i luftfarten?

Strenge miljøkrav fra myndighetene, høy pris på utslipp av klimagasser og generelle virkemidler som begrenser flytrafikken, vil være nødvendig for å gjøre luftfarten bærekraftig. Da vil vi kunne ta i bruk nye og bedre teknologier, samtidig som vi sikrer at aktivitetsnivået ikke gir et overforbruk av knappe ressurser. 

– I debattene om elektrifisering av luftfarten er det mye fokus på reduksjoner i klimautslipp. Hvilke andre natur- og miljøgevinster vil en elektrifisering føre med seg?

– Bruk av elektromotorer framfor forbrenningsmotorer vil redusere støy og lokal luftforurensing. Det er viktig, særlig der flyplassene ligger nær bebyggelse. Om små elfly blir kommersielle til privat bruk, må vi imidlertid være obs på at dette ikke fører til et stort behov for nye arealer, som enten bygges ned eller forstyrres av ny aktivitet, avslutter fagsjef Nolge Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

Illustrasjonsfoto: Eviation

SE VIDEO: Siste nytt om elfly fra Arendal

Hvor står elflysatsingene til Widerøe Zero, SAS og Elfly Gruppen? Det vil du få vite mer om på Start Norges elflykonferanse fra Arendaluka. Se videoen…

Elfly Gruppens nye modell kalt Noemi (No Emission), er et helelektrisk amfibiefly for ni passasjerer med bagasje.

Vil revolusjonere reisemønsteret med elektrisk sjøfly

Mange av oss opplever flyplasser som et stressende element i reisen. Kø i sikkerhetskontrollen, lange ventetider ved gaten og bagasje som ikke dukker…

Christian Kamhaug driver Flypodden og jobber som kommunikasjonssjef i matleveringstjenesten Wolt.

Elfly - realisme eller grønnvasking?

Det kan til tider være vanskelig å skille mellom grønnvasking og reelle fremskritt på veien til kommersiell drift av elfly. For å komme nærmere svaret…