TØI anbefaler sterke støttetiltak for elfly
Kronikk

TØI anbefaler sterke støttetiltak for elfly

Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjennomførte i fjor en studie av miljømessige konsekvenser og økonomiske forutsetninger for å etablere elflyruter i Norge så tidlig som i 2026. «Fremskyndet innfasing av elfly i Norge: mulige samfunnsmessige konsekvenser og virkemidler».
16.august 2022 av Av Frode Berge

Hovedkonklusjonen er at en slik «framskyndet innfasing» av batterielektriske elfly både er mulig fordi et tilstrekkelig antall passasjerer er villige til å ta elfly, og den totalt sett fra et samfunnsøkonomisk ståsted vil ha positiv samfunnsnytte:

 «Gitt at det skal gjennomføres et forsøk på framskyndet innfasing av elfly på en rute i Norge, peker strekningen Stavanger-Bergen seg ut som en lovende case. Rapporten konkluderer med at det å satse på en demonstrasjonsrute mellom Stavanger og Bergen kan ha større netto samfunnsnytte enn ikke å satse.»

TØI er landets fremste fagmiljø innen samferdsel og transport. Når en studie fra dette instituttet konkluderer på denne måten i en grundig studie, er det opplagt inspirerende for alle som jobber for elektrifisering i luften.

Ambisiøse mål fra Avinor og Luftfartstilsynet
Bakteppet er velkjent. Klimautfordringene verden møter er massive og verden opplever mer og mer ekstremvær. Tidsrommet for å sette inn avgjørende tiltak for å redusere klimagassutslipp og på lang sikt stanse videre global oppvarming utover 1,4 grader blir stadig mindre. Myndighetene i Norge og EU har satt ambisiøse mål om utslippsreduksjoner og har også forpliktet seg til å oppnå dette gjennom ulikt lovverk og gjennom å ratifisere Parisavtalen. Ulike analyser viser at luftfarten ved videre vekst kommer til å forurense mer og mer trass i at flyene blir mer og mer energieffektive fordi passasjerveksten er forventet å være så stor. For at Norge skal overholde nasjonale og internasjonale forpliktelser om å redusere utslipp kreves tiltak i alle sektorer, inkludert luftfarten. For luftfarten i Norge har Avinor og Luftfartstilsynet satt disse målene:

 1) Innen 2030 skal de første ordinære innenriks ruteflygninger være elektrifiserte. Elektrifisert betyr her at ruteflygningene skal skje med fly med minst en elektrisk motor.

2) Innen 2040 skal all sivil innenriks luftfart i Norge være elektrifisert, slik at klimautslippene blir redusert med minst 80% sammenliknet med 2020.

Det haster!
Her er vi altså ved kjernen av TØI-studien sitt budskap. Hvis vi skal nå disse målene, trenger vi demonstrasjonsruter flere år før 2030 slik at elektrifiserte fly kan komme inn i stor skala fra 2030 og bidra til en gjennomsnittlig utslippsreduksjon på 13,5% per år frem til 2040. Og det er her en demonstrasjonscase med en batterielektrisk kommersiell passasjerrute Stavanger-Bergen kommer inn i bildet.

Inga Margrete Ydersbond er seniorforsker ved TØI og en av forskerne bak studien. Hun vil presentere funnene, analysene og konklusjonene nærmere under Næringsforeningens elflymøte i Arendal 17. august. Ydersbond sier at ruten Stavanger-Bergen har flere fortrinn.

– Dette er en rute med solid passasjergrunnlag, om lag 550 000 reisende årlig, så det vil ikke være noe problem å finne et tilstrekkelig antall passasjerer som vil fly elfly. Avstanden mellom byene er kun 160 kilometer i luftlinje, som er en fordel da de første batterielektriske passasjerflyene vil ha en begrenset rekkevidde. Alternative reisemåter mellom disse to byene tar lang tid, slik som å kjøre bil eller ta ferge, og å fly vil for alle dem som har begrenset tid være et attraktivt alternativ. Hvis en elflyrute blir etablert her så tidlig som 2026, så kan gevinstene bli betydelige.

– På den ene siden kan vi få vesentlige utslippsreduksjoner som er nødvendige for å nå målet om 80% kutt innen 2040. Samtidig kan det bidra til betydelige gevinster knyttet til innovasjon, teknologiutvikling og ringvirkninger for næringslivet. Det kan bidra til etablering av næringsklynger i området, aktørene kan etablere seg i nye nisjer, oljenæringen kan få nye næringer å delta i, og det kan bli muligheter for norske innovative bedrifter, slik som dem som produserer batterier, sier Ydersbond.

«Elbilfordeler i lufta»
Høyt tempo i teknologiutviklingen blant elflyprodusentene, velvillige myndigheter og strekninger som ligger godt til rette for elfly, er imidlertid ikke tilstrekkelig for å få på plass en solid norsk satsning på elfly. Gode rammebetingelser må også på plass.

– Norge er i dag verdensledende innen elbiler og elferjer. Dette på grunn av svært gode rammevilkår og at myndighetene har iverksatt omfattende ordninger for å støtte disse. Hvis vi skal lykkes også i luften må det innføres ordninger som på samme måte gjør det gunstigere å bruke elfly enn fly med andre fremdriftsteknologier. Slike ordninger bør omfatte tiltak som tydelige, tidfestede, poliske mål om utslippsreduksjoner i luftfarten, avgiftsreduksjoner for elfly, signaler om høyere CO2-avgifter for konvensjonelle fly i innenriks luftfart etter 2030, økning av flypassasjeravgiften ut av Europa, støtte til forskning og utvikling, krav om null/lavutslippsfly på FOT-rutene, utbygging av ladeinfrastruktur på flyplassene. Videre taler erfaringene for at det kan være fornuftig med offentlig støtte til en eller flere demonstrasjonscaser i Norge.

Tilstrekkelig politisk vilje til innføre de nødvendige rammebetingelsene er altså en forutsetning for å lykkes. Her blir regjeringens strategi for grønn luftfart viktig. Denne kommer i løpet av høsten. Inga Margrete Ydersbond og Transportøkonomisk Institutt deltar altså på Næringsforeningen og Aircontact Group sitt elflymøte i Arendal 17. august. I tillegg deltar Avinor-direktør Abraham Foss, Widerøe Zero-direktør Andreas Aks og leder av Stortingets transportkomité, Erling Sande.  

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

Illustrasjonsfoto: Eviation

SE VIDEO: Siste nytt om elfly fra Arendal

Hvor står elflysatsingene til Widerøe Zero, SAS og Elfly Gruppen? Det vil du få vite mer om på Start Norges elflykonferanse fra Arendaluka. Se videoen…

Elfly Gruppens nye modell kalt Noemi (No Emission), er et helelektrisk amfibiefly for ni passasjerer med bagasje.

Vil revolusjonere reisemønsteret med elektrisk sjøfly

Mange av oss opplever flyplasser som et stressende element i reisen. Kø i sikkerhetskontrollen, lange ventetider ved gaten og bagasje som ikke dukker…

Christian Kamhaug driver Flypodden og jobber som kommunikasjonssjef i matleveringstjenesten Wolt.

Elfly - realisme eller grønnvasking?

Det kan til tider være vanskelig å skille mellom grønnvasking og reelle fremskritt på veien til kommersiell drift av elfly. For å komme nærmere svaret…